Ngày 01/08/2019 UBND Tỉnh Quảng Nam ra thông báo bằng văn bản hành chính về việc công bố quy trình mới về đấu giá và chọn nhà đầu tư dự án bất động sản.

Theo đó UBND Tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định cụ thể hướng dẫn về quy địnhtrình tự,thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Như vậy Tỉnh Quảng Nam cho thấy sự quyết liệt trong việc quản lý các dự án bất động sản trên địa bàn nhằm thắt chặt việc lựa chọn nhà đầu tư uy tín, tránh tình trạng xuất hiện những dự án ma, dự án bỏ hoang gây tổn thất, lãng phí tài sản Quốc Gia.